: پیش نیاز های نصب
سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم